ศูนย์ผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Eldercare Center) 
เรียกได้ว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นมิติใหม่แห่งการดูแลคนที่คุณรัก สถานที่พักฟื้นและช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนป่วย คนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษในการดำรงชีวิตและการดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับลูกหลานได้มีเวลาทำงานได้อย่างเต็มที่     ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

 
ด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปรวม 11,136,059 คน คิดเป็นร้อยละ 16.73% แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ Aging Society โดยจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนหนึ่งล้านหกหมื่นกว่าคน
 
มาทำความเข้าใจกับคำว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป เป็นอายุบั้นปลายของชีวิต โดยอยู่ในวัยที่ร่างกายเสื่อมสภาพ ทำให้เกิดโรคตามวัย อายุ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการทานอาหาร อาทิเช่น  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคข้อเข่าอักเสบ โรคหัวใจ โรคต้อกระจกตา โรคไต ซึ่งถือว่าเป็นโรคยอดฮิตของผู้สูงอายุ
 
ด้วยเหตุนี้เองบุคคลในครอบครัวจึงต้องให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในบ้านอย่างใกล้ชิด แต่ด้วยสถาณการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยที่แต่ละครอบครัวยังต้องทำงาน มนุษย์เงินเดือนทำมาหากิน หาเช้ากินค่ำ ทำให้ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียงได้ตลอดเวลา จึงต้องอาศัยลูกหลานหรือญาติที่ไม่ได้มีงานประจำมาช่วยดูแลแทน แต่ด้วยการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ด้านการพยาบาล รวมถึงการใช้อุปกรณ์พยาบาลเบื้องต้น การรักษาความสะอาด และ วิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 
จากปัญหานี้เอง ทำให้เกิดบริการรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ ใช่แล้วเรากำลังกล่าวถึง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือ Nursing Home ที่เป็นสถานที่พักฟื้นระยะสั้นและระยะยาวให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง เป็นต้น ถ้าเช่นนั้นเรามาทำความเข้าใจกับคำว่า Nursing Home ให้ละเอียดกัน
 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือ Nursing Home คือ 
 
สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมีภารกิจหลักในการดูแล พักฟื้น และช่วยเหลือผู้สูงอายุในการดำรงชีวิต รวมถึงคนพิการ ผู้ป่วยพักฟื้นระยะสั้นและระยะยาว ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้แต่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยผู้สูงอายุเมื่อก้าวเข้าสู่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แล้วจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกวิธีหลักพยาบาล เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายของผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
 
รวมถึงเรื่องการบริโภคอาหาร ที่มีนักโภชนาการคอยควบคุมและดูแลด้านสุขลักษณะและการจัดเตรียมอาหารให้เหมาะกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเฉพาะทางนั้น ๆ นอกจากอาหารการกินยังดูแลเรื่องของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมนัทนาการ การออกกำลังกายเบา ๆ 
 
ทำไมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของผู้สูงอายุ
 
ด้วยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นสถานบริการที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เรารักในยามที่เราไม่สามารดูแลท่านได้ ด้วยภาระหน้าที่รับผิดชอบ ต้องทำงาน ไม่มีเวลาดูแลคนที่เรารักอย่างใกล้ชิดและถูกต้องตรงมาตรฐาน รวมถึงที่ศูนย์ยังมีความพร้อมด้านสถานที่ บุคคลกร สิ่งอำนวยความสะดวก พิเศษไปกว่านั้น เมื่อผู้สูงอายุก้าวเข้าสู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะได้เพื่อนใหม่ที่คุยแลกเปลี่ยนกันได้ มีกิจกรรมนันทนาการให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำกิจกรรมตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเพลิพเลิน พักผ่อนหย่อนใจ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ ไม่ให้ท่านรู้สึกโดดเดี่ยว ได้ขยับแขนขา รวมถึงระบบสมองของท่านได้ฝึกฝนการใช้ความคิดเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านเป็นอัลไซเมอร์หรือโรคความจำเสื่อม
 
จึงทำให้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือ Nursing Home เป็นที่นิยมกันมากขึ้นในยุคสมัย 4.0 นี้ อย่างเช่น Good Care Nursing Home ที่จะเป็นเสมือนคนในครอบครัวท่านในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยให้กับท่านเอง
 
Good Care Nursing Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และ สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน บริหารงานและดูแลโดยแพทย์ชำนาญการร่วมกับพยาบาล นักกายภาพบำบัด และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะที่ผ่านมาตรฐานการรับรองจากสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย  รวมถึงให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุและผู้ป่วยทุกท่านจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานเรา Good Care Nursing Home 
 
มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุของทาง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Good Care Nursing Home
 
**มาตรฐานความน่าเชื่อถือ
 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุจากสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย รวมถึง มีนายแพทย์ที่จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์จากโรงพยาบาลศิริราช และแพทย์ศัลยกรรมจากพระมงกุฎฯ ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากแพทย์สภาอย่างถูกต้อง


 
**บริหารงานโดยทีมแพทย์ และ พยาบาล
 
บริหารงานและดูแลโดยนายแพทย์อานิก อุษณกรกุล ที่ท่านสามารถไว้วางใจได้ว่าผู้สูงอายุของท่านจะอยู่ในการดูแลและคำแนะนำอย่างใกล้ชิด ทั้งการดูแลสุขภาพ หลักโภชนาการ การรักษาที่ถูกต้องจากคุณหมอโดยตรง รวมถึงทีมงานพยาบาลวิชาชีพและพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ
 
**การบริการของศูนย์ 
 
**เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
 
ภายในศูนย์มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานครบครัน ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ถังอ๊อกซิเจน ยารักษาโรคต่าง ๆ อุปกรณ์ทำแผล ถังดับเพลิง รถรับส่งผู้ป่วย Ambulance พร้อมกรณีมีความจำเป็นต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล 
 
**มีกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกายภาพ
 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  ได้จัดกิจกรรมในแต่ละเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ของปี เช่นวันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ จัดขึ้นให้กับผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อทำให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญกับลูกหลาน เป็นการสร้างพลังและจิตใจให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี รวมถึง จัดกิจกรรมต่าง ๆ  กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมนัทนาการ การออกกำลังกายเบา ๆ เพื่อเป็นการขยับร่างกาย แขนขาให้มีแรงอย่างสม่ำเสมอ
 
**สถานที่และสภาพแวดล้อม
 
ภายใน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเรามีพื้นที่สภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง ต้นไม้ล้อมรอบบริเวณ อากาศถ่ายเทได้สะดวกสบาย มีความร่มเย็นเหมาะกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์ในยามเช้า และที่สำคัญเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยภาย CCTV ในบริเวณศูนย์ครบทุกจุด 
 
**ถูกสุขลักษณะอนามัย
 
ด้านสภาพแวดล้อมมีความเงียบสงบ ต้นไม้ล้อมรอบ สถานที่ภายในศูนย์มีความสะอาดถูกสุขอนามัยที่ดี 
 
ด้านการบริโภค ถูกหลักโภชนาการ จัดรายการอาหารที่เหมาะกับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยจะมีข้อมูลผู้ป่วย ผู้สูงอายุแต่ละคนว่ามีโรคประจำตัวอะไร เหมาะกับการทานอาหารประเภทใดบ้าง หลีกเลี่ยงอาหารอะไรบ้าง จัดสารอาหารที่ครบ 5 หมู่ทุกมื้อ มีนักโภชนาการคอยควบคุมและดูแลด้านสุขลักษณะและการจัดเตรียมอาหารให้เหมาะกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเฉพาะทางนั้น ๆ 
 
**ด้านห้องพักรับรองผู้สูงอายุทั้งแบบห้องเดี่ยว ห้องคู่ และ ห้องรวม โดยการแยกชายหญิง และแยกลักษณะอาการของผู้สูงอายุเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้
 
**ด้านห้องน้ำ ทางศูนย์ติดเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องน้ำทุกห้องเพื่อรองรับการอาบน้ำของผู้สูงอายุได้อย่างสะดวกสบาย


 
**ผู้ดูแล มีพนักงานดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 
มีพนักงานดูแลอย่างใกล้ชิตลอด 24 ชั่วโมงประจำทุกห้อง รวมถึงหัวหน้างานทั้งสองช่วงเวลา เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างทันเวลาหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับผู้สูงอายุ
 
Good Care Nursing Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จะเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของคนที่คุณรัก 
 
เพราะผู้สูงอายุในบ้านของท่านคือคนในครอบครัวที่มีความสำคัญ เมื่อยามที่ท่านถึงวัยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ คุณมีหน้าที่ดูแลท่านให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข เพื่อที่ท่านจะได้เป็นเสาหลักสำคัญที่จะอยู่กับคุณไปนาน ๆ  แต่หากคุณติดภารกิจหน้าที่การงานที่ไม่สามารถดูแลท่านได้ ให้เรา Good Care Nursing Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นผู้ช่วยมือหนึ่งให้กับคุณในการดูแลผู้สูงอายุให้กับคุณแทน เรายินดีและพร้อมที่จะดูแลท่านเสมือนเป็นคนในครอบครัวของเรา ซึ่งท่านสามารถไว้วางใจได้ในเรื่องการดูแลด้วยทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่พยาบาล รวมถึงการรักษาความปลอดภัยด้วย CCTV ให้คุณอุ่นใจได้ทุกที่ บรรยากาศที่สดชื่นเต็มไปด้วยธรรมชาติ ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ในยามเช้า กิจกรรมสันทนาการที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของท่านให้ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ 
 
สามารถเข้าแวะชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเรา หรือในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรายินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความรักและความอบอุ่นที่พร้อมมีมอบให้กับผู้สูงอายุอย่างเต็มประสิทธิภาพ และหากคุณกำลังมองหาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ คลิกหาเรา Good Care Nursing Home เพื่อเป็นการมอบความสุขและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นให้กับคนที่คุณรัก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยอัมพฤกษ อัมพาต ผู้ป่วยความจำเสื่อม ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง ผู้ป่วยเจาะคอ ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ รวมถึงบริการด้านการทำกิจกรรมต่าง ๆ แผนการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ กิจกรรมกายภาพบำบัดทุกวัน วัดค่าร่างกายต่าง ๆ ได้แก่วัดความดัน อุณหภูมิ อ๊อกซิเจน ชีพจร รวมถึงการหายใจทุกวัน ๆละ 2 รอบ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของผู้สูงอายุได้ตลอดเวลา บริการรถ Ambulance รวมถึงมีพนักงานสำรองกรณีที่ผู้สูงอายุต้องออกไปข้างนอก เช่นไปโรงพยาบาลหาหมอตามนัด หรือทำภารกิจสำคัญต่าง ๆ 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโอบรักเนอร์สซิ่งโฮม ให้บริการอย่างครบวงจรทั้งการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ดังนี้
1. ดูแลผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
2. ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ
3. ดูแลผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
4. ดูแลผู้ที่มีแผลเรื้อรัง จำเป็นจพต้องได้รับการดูแลแผลอย่างถูกต้อง
5. ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด เช่น โรคหัวใจ โรคทางช่องท้อง ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก ผ่าตัดหลัง
6. ดูแลผู้ที่ต้องทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่าถูกต้อง
7. ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
9. ดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
10. ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
11.ผู้ที่ต้องการฝากดูแลเป็นรายวัน
โดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ทุกคนทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการดูแล ส่งเสริม ให้การดูแลทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกท่านมีความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆวัน โดยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
บริการของเรา
1.บริการดูแลขั้นพื้นฐานทั้งแบบรายวัน – รายเดือน - ทำความสะอาดร่างกาย ตัดผม ตัดเล็บ อื่นๆ - ควบคุมอาหารตามหลักโภชนาการ 3 มื้อ และอาหารว่าง - กายภาพบำบัดขั้นพื้นฐานและกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดผู้มีประสบการณ์
2. พนักงานดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
3. ห้องพักติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
4. ห้องน้ำติดเครื่องทำน้ำอุ่น
5. สถานที่สะอาด ปลอดภัย พร้อมพนักงานรักษาความปลอดภัย
6. กิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมทางศาสนา
7. รายงานสุขภาพ และสภาพความเป็นอยู่ในแต่ละวันผ่านทาง Line Application
8. อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวตามมาตรฐาน อาทิ เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสระผม และยาสีฟัน
9. บริการซักรีด เสื้อผ้า และเครื่องนอน

std-serves ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บริหารงานโดยทีมแพทย์ และ พยาบาล คุณภาพทั่วจังหวัด
มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุจากสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย รวมถึง มีนายแพทย์ที่จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์จากโรงพยาบาลศิริราช และแพทย์ศัลยกรรมจากพระมงกุฎฯ ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากแพทย์สภาอย่างถูกต้อง บริหารงานโดยทีมแพทย์ และ พยาบาล การบริการของศูนย์  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกายภาพ สถานที่และสภาพแวดล้อม 


 
 
รู้จักเรา std-serves ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Eldercare Center)
- ทีมบริหารงานโดยทีมแพทย์ และ พยาบาล  มากกว่า 20 ปี
- มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
- สถานที่พักฟื้นและช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนป่วย คนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- ใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกายภาพ
- มีนายแพทย์ที่จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์ และแพทย์ศัลยกรรม  ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากแพทย์สภาอย่างถูกต้อง
- บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ std-serves ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Eldercare Center) 
 
พร้อมรับงานทุกขนาด งานบ้านทั่วไป งานโครงการ งานรับเหมา และอื่นๆ สนใจบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 ต้องที่  std-serves บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เท่านั้น
เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
  STD Serve ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคัญ

  25 มิ.ย. 2566

  56

 • หมวดหมู่สินค้า : ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
  STD Serve ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคัญ

  25 มิ.ย. 2566

  48

 • หมวดหมู่สินค้า : ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
  STD Serve ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคัญ

  25 มิ.ย. 2566

  49

 • หมวดหมู่สินค้า : ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
  STD Serve ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคัญ

  25 มิ.ย. 2566

  54

 • หมวดหมู่สินค้า : ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
  STD Serve ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคัญ

  27 มิ.ย. 2566

  50

 • หมวดหมู่สินค้า : ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
  STD Serve ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคัญ

  27 มิ.ย. 2566

  53

 • หมวดหมู่สินค้า : ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
  STD Serve ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคัญ

  25 มิ.ย. 2566

  51

 • หมวดหมู่สินค้า : ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
  STD Serve ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคัญ

  25 มิ.ย. 2566

  55

 • หมวดหมู่สินค้า : ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
  STD Serve ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคัญ

  25 ก.ค. 2566

  48

 • หมวดหมู่สินค้า : ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
  STD Serve ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคัญ

  25 มิ.ย. 2566

  49

 • หมวดหมู่สินค้า : ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
  STD Serve ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคัญ

  26 มิ.ย. 2566

  49

 • หมวดหมู่สินค้า : ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
  STD Serve ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคัญ

  26 มิ.ย. 2566

  43

Engine by shopup.com