เนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา 10 ได้บัญญัติว่า “การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาตด้วย” โดยมีหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และประกาศกรุงเทพมหานคร ดังนี้


 
 
                    1.  ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
                    2.  ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำคำรับรองเป็นหนังสือว่าจะเก็บ ปลด รื้อ ถอน ขุด ลบ หรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิว หรือป้ายโฆษณา เมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุไม่เกิน 3 วัน
                    3.  ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การโฆษณาเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว
                    4.  ป้ายโฆษณาที่จะขออนุญาตติดตั้ง ต้องไม่อยู่ในบริเวณห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา อันได้แก่ บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้ามสะพานลอยรถข้าม รวมทั้งส่วนประกอบของสะพานลอย รั้วหรือแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและ สัญญาณไฟฟ้าจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รั้วหรือกำแพง หรือผนังอาคารของทางราชการ ศาลาที่พักผู้โดยสาร เกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนสาธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่องานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล
                    5.  การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาที่เป็นการค้าจะอนุญาตครั้งละไม่เกินหกสิบวัน การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่เป็นการค้า จะอนุญาตครั้งละไม่เกินสามสิบวัน


 
หมายเหตุ
                    1) ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
                    2) กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน
                    3) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
ช่องทางการให้บริการ
ลำดับ สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ
 
1.สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0 2465 2288 ต่อ 3339 โทรสาร 0 2465 2288 ต่อ 3341 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:00 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)


 
ระยะเวลาดำเนินการ
 
ลำดับ ขั้นตอน  ระยะเวลา  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
 
1.การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขออนุญาตยื่นคำร้องตามแบบ ร.ส.1ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535   10 นาที
 
กรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ (หน่วยงานส่วนกลาง)
 
2.การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนงานตรวจสอบข้อมูลตามกฎกระทรวง  
กลุ่มงานนิติการ กองนโยบายและแผนงาน สำนักเทศกิจ รับผิดชอบ  3 วัน
 
กรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ (หน่วยงานส่วนกลาง)
 
3.การพิจารณา 
เสนอผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ (ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) พิจารณาลงนามในใบคำร้องขออนุญาตโฆษณา (กรณีที่สามารถอนุญาตได้) หรือในหนังสือแจ้งผู้ขออนุญาต (กรณีไม่สามารถอนุญาตได้) 
กลุ่มงานนิติการ กองนโยบายและแผนงาน สำนักเทศกิจ รับผิดชอบ  1 วัน
 
กรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ (หน่วยงานส่วนกลาง)


 
4.การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาตหรือหนังสือแจ้งผู้ขออนุญาต (กรณีไม่สามารถอนุญาตได้) และแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขออนุญาต 
กลุ่มงานนิติการ กองนโยบายและแผนงาน สำนักเทศกิจ รับผิดชอบ  2 วัน
 
กรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ (หน่วยงานส่วนกลาง)
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
 
ลำดับ  ชื่อเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
 
1.ใบคำร้องขออนุญาตโฆษณา (แบบ ร.ส.1) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ)   ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
 
2.แผนผังแสดงเขตที่จะปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวหรือป้ายโฆษณาและบริเวณใกล้เคียง ( ฉบับจริง 2 ฉบับ )   ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
 
3.ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวหรือป้ายโฆษณาที่จะโฆษณา ( ฉบับจริง 2 ฉบับ )   ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร


 
4.หนังสือแสดงการรับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บ ปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างแผ่นประกาศ หรือใบปลิว หรือป้ายโฆษณา เมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุไม่เกิน 3 วัน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ )   ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
 
5.หนังสือแสดงการได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณากรณีที่มีกฎหมายกำหนดหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ( ฉบับจริง 1 ฉบับ )   ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
 
6.บัตรประจำตัวประชาชน  กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
 
ค่าธรรมเนียม
ลำดับรายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
1.หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เป็นการค้า  200.00 บาท
2.หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่น ๆ ที่ไม่เป็นการค้า  100.00 บาท
 
ช่องทางการร้องเรียน
ลำดับช่องทางร้องเรียน
1.สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 0 2465 0532 ต่อ 3314 โทรสาร : 0 2465 7036 
2.ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300rtds-events บริษัทร้านทำป้าย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด
รับทำป้าย  ออกแบบรับทำป้าย  ภายนอก ภายใน ทุกรูปแบบ ทุกขนาด โดยทีมวิศวกรและช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง ให้คำแนะนำ บริษัทรับทำป้าย  รับทำป้าย  แบบครบวงจร ร้านทำป้าย รับทําป้ายโฆษณา ร้านทําป้ายไวนิล ร้านทําป้ายอะคริลิค รับออกแบบป้ายไวนิล ร้านทำป้ายโฆษณา ออกแบบป้ายหน้าร้าน ร้านทําป้ายสแตนเลส ทำป้ายเมนู รวมถึงดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ทั่วประเทศ ในราคาถูกที่เป็นกันเอง
 
รู้จักเรา rtds-events บริษัทร้านทำป้าย 
- ทีมช่างมีประสบการณ์ตรง ด้านร้านทำป้าย มากกว่า 20 ปี
- เดินทางวัดหน้างานสำรวจเบื้องต้นฟรีทั่วจังหวัดเพื่อให้ลูกค้าได้รับ งานที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
- รับทำป้าย  แบบครบวงจร ร้านทำป้าย รับทําป้ายโฆษณา ทุกชนิด ทุกขนาด เล็ก-ใหญ่ ทั่วประเทศ ในราคาถูกที่เป็นกันเอง
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
- ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
- บริการคุณภาพด้วย rtds-events บริษัทร้านทำป้าย 
 
พร้อมรับงานทุกขนาด งานบ้านทั่วไป งานโครงการ งานรับเหมา และอื่นๆ สนใจทำความสะอาด ตึก บ้าน อาคาร อื่นๆ ต้องที่ STD Serve บริษัทร้านทำป้าย เท่านั้น
เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านรับทำป้าย
  STD Serve ร้านทำป้าย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านทำป้าย รับทำป้าย ออกแบบรับทำป้าย ภายนอก ภายใน ทุกรูปแบบ ทุกขนาด โดยทีมวิศวกรและช

  22 ก.ค. 2566

  45

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านรับทำป้าย
  STD Serve ร้านทำป้าย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านทำป้าย รับทำป้าย ออกแบบรับทำป้าย ภายนอก ภายใน ทุกรูปแบบ ทุกขนาด โดยทีมวิศวกรและช

  22 ก.ค. 2566

  49

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านรับทำป้าย
  STD Serve ร้านทำป้าย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านทำป้าย รับทำป้าย ออกแบบรับทำป้าย ภายนอก ภายใน ทุกรูปแบบ ทุกขนาด โดยทีมวิศวกรและช

  22 ก.ค. 2566

  48

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านรับทำป้าย
  STD Serve ร้านทำป้าย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านทำป้าย รับทำป้าย ออกแบบรับทำป้าย ภายนอก ภายใน ทุกรูปแบบ ทุกขนาด โดยทีมวิศวกรและช

  22 ก.ค. 2566

  51

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านรับทำป้าย
  STD Serve ร้านทำป้าย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านทำป้าย รับทำป้าย ออกแบบรับทำป้าย ภายนอก ภายใน ทุกรูปแบบ ทุกขนาด โดยทีมวิศวกรและช

  21 ก.ค. 2566

  49

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านรับทำป้าย
  STD Serve ร้านทำป้าย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านทำป้าย รับทำป้าย ออกแบบรับทำป้าย ภายนอก ภายใน ทุกรูปแบบ ทุกขนาด โดยทีมวิศวกรและช

  21 ก.ค. 2566

  46

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านรับทำป้าย
  STD Serve ร้านทำป้าย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านทำป้าย รับทำป้าย ออกแบบรับทำป้าย ภายนอก ภายใน ทุกรูปแบบ ทุกขนาด โดยทีมวิศวกรและช

  21 ก.ค. 2566

  49

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านรับทำป้าย
  STD Serve ร้านทำป้าย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านทำป้าย รับทำป้าย ออกแบบรับทำป้าย ภายนอก ภายใน ทุกรูปแบบ ทุกขนาด โดยทีมวิศวกรและช

  21 ก.ค. 2566

  49

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านรับทำป้าย
  STD Serve ร้านทำป้าย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านทำป้าย รับทำป้าย ออกแบบรับทำป้าย ภายนอก ภายใน ทุกรูปแบบ ทุกขนาด โดยทีมวิศวกรและช

  21 ก.ค. 2566

  51

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านรับทำป้าย
  STD Serve ร้านทำป้าย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านทำป้าย รับทำป้าย ออกแบบรับทำป้าย ภายนอก ภายใน ทุกรูปแบบ ทุกขนาด โดยทีมวิศวกรและช

  21 ก.ค. 2566

  47

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านรับทำป้าย
  STD Serve ร้านทำป้าย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านทำป้าย รับทำป้าย ออกแบบรับทำป้าย ภายนอก ภายใน ทุกรูปแบบ ทุกขนาด โดยทีมวิศวกรและช

  21 ก.ค. 2566

  48

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านรับทำป้าย
  STD Serve ร้านทำป้าย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านทำป้าย รับทำป้าย ออกแบบรับทำป้าย ภายนอก ภายใน ทุกรูปแบบ ทุกขนาด โดยทีมวิศวกรและช

  22 ก.ค. 2566

  46

Engine by shopup.com